0

EXPLICATII BIBLICE 5 AUGUST

Data: 05 august

Text: Ioan 3:1-21; Numeri 21:4-9

Verset de aur: Ioan 3:14-16

Tema: Vestea Bună a lui Isus Hristos: O chestiune de viață și de moarte

Ideea centrală: Vestea Bună a lui Isus Hristos, așa cum a fost zugrăvită, cu multiple fațete în cele patru Evanghelii, și cum a fost „turnată” apoi uniform în „Tiparul” ce formează Adevărul despre Împărăția lui Dumnezeu, nu este o sursă de informații cu caracter de divertisment, ci, în mod fundamental, ea este o chestiune (o preocupare) de viață și de moarte pentru noi. Cu alte cuvinte, oferta făcută de Isus Hristos, în Evanghelia Împărăției Sale, este o ofertă de viață veșnică, iar dacă această Veste Bună este respinsă (necrezută) aceasta atrage după sine moartea eternă.

Scopul lecției: Să descoperim care sunt consecințele devastatoare ale vieții noastre, trăită în păcat, în afara Împărăției lui Dumnezeu și, prin urmare, să cunoaștem și să acceptăm soluția unică oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte veșnică și pentru a primi, în schimb, viață veșnică.

Explicații contextuale și exegetice:

Trecuseră aproximativ 38 de ani de la ieșirea din Egipt a poporului Israel, timp în care evreii au pribegit prin pustiu, într-un proces pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru ca poporul ales de El să învete lecția credinței și a dependenței de Dumnezeu. După mai multe biruințe și înfrângeri, iată, poporul ajunge la granițele Canaanului (a țării binecuvântate promise lor de către Dumnezeu). La scurt timp după ieșirea din Egipt, datorită necredinței și neascultării, evreii aflați la granița cu Canaanul s-au întors înapoi spre Marea Roșie (exact de unde veneau): „Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului” (Numeri 21:4). Imaginați-vă că vă apropiați foarte mult de momentul pe care-l așteptați de multă vreme și, deodată, vă vedeți nevoiți să vă întorceți înapoi de unde ați venit! Cum ați reacționa? Poporul Israel „şi-a pierdut răbdarea pe drum, şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: ‘Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie`?” (Numeri 21:4-5). Era o desconsiderare a planului lui Dumnezeu pentru ei, plan ce presupunea încredere în Dumnezeu și răbdare. Mă gândesc la câți oameni astăzi desconsideră Planul de Răscumpărare a lui Dumnezeu, făcut prin Isus Hristos, și la credincioși care s-au plictisit (dezgustat) de umblarea cu Domnul, precum odinioară evreii care au zis: „ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă”! (Numeri 21:5).

Observați care a fost reacția lui Dumnezeu în cazul acesta nefericit în care se afla poporul Israel: „Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel” (Numeri 21:5). Dumnezeu a exercitat o judecată, aspră și imediată! Păcatul, nesocotirea lui Dumnezeu și a planului Său, atrage după sine pedeapsa și moartea: „plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). Respingerea Evangheliei lui Isus Hristos este și pentru noi astăzi o chestiune la fel de serioasă (de viață și de moarte).

Vestea Bună pentru poporul Israel, aflat în pericolul de moarte, generată de șerpii înfocați, a venit de la Dumnezeu care a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el, va trăi” (Numeri 21:8). Și exact așa s-a întâmplat: „oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia” (Numeri 21:9). Ce Veste extraordinară! O metodă simplă, poate diferită de metodele pe care și le-ar fi imaginat unii (gândiți-vă la faptul că unii ar fi obiectat spunând că le este frică de șerpi, tocmai fiind mușcați de ei, cum să privească tot la un șarpe!), dar o metodă eficientă și aducătoare de viață. Privește spre soluția oferită de Dumnezeu, cu încredere că ce spune El se întâmplă, și capeți viața!

Admirabil este faptul că această Veste Bună este reafirmată de Domnul Isus și în Noul Testament, când spune: „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:14-15). Tocmai de aceea mesajul Evangheliei (Vestea Bună despre Isus Hristos) este o chestiune de viață și de moarte!

Observați în textul pentru studiu:

1. Importanța nașterii din nou (un act important) (Ioan 3:1-6). Nicodim, fruntașul iudeilor, era un fariseu, un credincios ce trăia ghidat de cele mai stricte legi religioase, un căutător sincer al Adevărului (el „a venit la Isus noaptea”), un om cu standarde morale înalte și, cu toate acestea, el se afla în întuneric spiritual, fiind departe de Împărăția lui Dumnezeu și, prin urmare, el se afla pe drumul spre moarte veșnică. Tocmai de aceea, Domnul Isus nu pierde vremea cu interesul minor al lui Nicodim pentru „semnele” pe care le făcea El (se pare că liderul acesta al iudeilor era fascinat de semnele și minunile făcute de Domnul – Ioan 2:23-25), ci îi transmite imediat ceea ce era esențial și urgent de știut și aplicat de către Nicodim: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Oricine vrea să intre în Împărăția lui Dumnezeu și să aibă viață veșnică, trebuie să experimenteze o naștere spirituală „de sus” (o regenerare totală a vieții).

Nicodim, fiind în întuneric spiritual, nu înțelege această Veste Bună adusă de Domnul Isus. Așa cum și astăzi, oamenii, nu înțeleg Evanghelia lui Isus Hristos, ci se gândesc la tradiția religioasă a familiei, la apartenența lor religioasă sau la alte diferite ritualuri cu caracter religios pe care le-au avut în trecut. Cu multă răbdare însă, pentru că este vorba de o provocare de viață și de moarte, Isus îi explică lui Nicodim că „nașterea din nou” este o naștere „din apă” (regenerat prin Cuvântul lui Dumnezeu – Iacov 1:18; 1 Petru 1:23-25) și din „Duh” (Ioan 3:5). Prin urmare, atunci când Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu se întâlnesc în viața păcătoșilor ce ascultă și cred Adevărul, rezultatul este regenerarea (nașterea din nou) care le aduce viața din Dumnezeu și care le deschide accesul spre Împărăția lui Dumnezeu. Altă cale, nu există!

2. Imperativul nașterii din nou (un act necesar) (Ioan 3:7-13). Cred că Nicodim a fost uimit de cele auzite, tocmai de aceea Domnul Isus îi spune: „Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou’” (Ioan 3:7). Nașterea din nou este un imperativ. De aceea, pentru a zugrăvi mai clar pentru Nicodim acest adevăr despre nașterea din nou, Domnul Isus folosește o altă metaforă legată de „vântul care suflă încotro vrea” căruia „îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge” (Ioan 3:8). Termenul ebraic, la fel ca cel grecesc, pentru „vânt” poate fi de asemenea tradus cu „spirit” sau „duh”. De aceea, unul dintre simbolurile Duhului lui Dumnezeu în Biblie îl constituie „vântul” sau „suflarea” (Iov 33:4; Ioan 20:22; Fapte 2:2). Când Domnul Isus a folosit acest simbol, Nicodim ar fi trebuit să-și aducă aminte de experiența descrisă de Ezechiel când Duhul a „venit din cele patru vânturi” și a suflat peste oasele fără viață, care astfel au căpătat viață (au înviat) (Ezechiel 37:9). Observați că și aici combinația aceasta dintre Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a generat viață. Nicodim însă nu numai că a venit noaptea la Isus, dar se și afla într-o noapte spirituală adâncă, de vreme ce nici acum nu înțelege ce-i comunică Isus! De aceea, Domnul îl admonestează spunându-i că un învățător al Legii ar trebui să fie în stare să înțeleagă adevărurile descrise de Scriptură (Ioan 3:10). Care era de fapt problema lui Nicodim? Domnul spune explicit că, în esență, problema dificultății lui Nicodim în a înțelege toate aceste experiențe spirituale era aceea că el nu primea „mărturia” Lui Isus (Ioan 3:11). Acest lider religios accepta mărturia lui Moise, dar nu accepta mărturia (Vestea Bună) lui Isus. Mulți oameni astăzi, ca Nicodim, sunt în stare să creadă tot felul de alte manifestări spirituale, dar nu vor să accepte mesajul Evangheliei pentru a fi născuți din nou și, astfel, să capete viața veșnică.

3. Înfăptuirea nașterii din nou (un act divino-uman) (Ioan 3:14-16). Așa cum Moise, la indicația lui Dumnezeu, a oferit Israeliților mușcați de șarpe, o soluție de viață, prin privirea lor cu credință la șarpele de aramă înălțat pe o prăjină, tot astfel, Dumnezeu a oferit prin Isus Hristos, tuturor oamenilor mușcați de păcat (Romani 6:23), soluția de a scăpa de moarte și de a căpăta viață veșnică. (Ioan 3:14-16). Cum poate, atunci, cineva să scape de pedeapsa veșnică și să capete viață veșnică? Crezând în Isus Hristos; privind la El prin credință (Ioan 3:17-18)! Iar aceasta este singura ofertă a lui Dumnezeu pentru a căpăta viața. Este singura Veste Bună oferită de Dumnezeu, ca rezultat al Iubirii Sale nelimitate, pentru lumea devastată de efectele păcatelor (Ioan 3:16). Acesta este mesajul central al Scripturii pentru omul pacatos: cine crede este absolvit de judecată și moarte, iar cine nu-l crede rămâne sub judecată și moarte (Ioan 3:18-21).

4. Implicațiile nașterii din nou (un act cu urmări veșnice) (Ioan 3:16). Implicația nașterii din nou este inimaginabilă: „oricine crede în El [Isus] să nu piară ci să aibă viața veșnică”. Imaginați-vă cum, într-un mod miraculos, această experiență a nașterii din nou, întrerupe cursul inevitabil spre moarte spirituală și moarte veșnică, deschizând un orizont nou de viață din Dumnezeu. Remarcați că Ioan spune aici, cine crede are „viața veșnică”, ceva miraculos ce începe din momentul nașterii din nou. Ideea este că nașterea din nou produce o transformare inimaginabilă a vieții umane, în care Dumnezeu Însuși locuiește acum și regenerează tot ce a fost afectat de păcat și ne pregătește pentru veșnicia pe care o vom petrece cu El. Ce poate fi mai măreț decât asta?

De aceea, autorul epistolei către Evrei ne încurajează să acceptăm faptul indubitabil (de netăgăduit) că în aceste zile Dumnezeu „ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile” (Evrei 1:2). Iar pentru aceasta, autorul ne îndeamnă : „De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei 3:1).

Iar apostolul Pavel reiterează această Veste Bună extraordinară, potrivit căreia, „în El [Hristos] locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Iar noi avem „totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni 2:10).

Prin urmare, Isus este singura soluție de viață pe care Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor prinși în capcana păcatelor ce ne duc spre moarte. Cine crede în El are viața (ambele:         1) viața din belșug aici pe pământ și 2) viața veșnică în gloria viitoare). Cine nu crede în El, n-are viața, ci va avea parte de condamnare și moarte veșnică (1 Ioan 5 :11-12). Cât de greu îți este să te hotărăști și să alegi viața cu Dumnezeu ?

Aplicaţii:

1. Caută să descoperi punctul culminant al revelației lui Dumnezeu în Domnul Isus. Lumea întreagă gravitează în jurul acestui pivot al vieții care aduce speranță veșnică și echilibru în viața tuturor celor ce acceptă Planul de Răscumpărare a lui Dumnezeu.

2. Privește prin credință la Hristos și la lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o El pentru tine prin moartea Sa pe cruce. Acceptă această singură Soluție a lui Dumnezeu pentru tine. Este o chestiune de viață și de moarte. Dacă accepți, primești viața, iar dacă o respingi, atunci sigur te îndrepți spre moarte.

3. Dumnezeu să generează în tine minunea nașterii din nou. Fără această lucrare de regenerare a vieții tale, nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Poate că nu ți se pare logic, însă Dumnezeu lucrează după planul Său, iar nu după logica noastră. Fii înțelept și nu respinge lucrarea nașterii din nou a Duhului Sfânt în viața ta.

4. Caută să rămâi mereu conectat la principiile fundamentale ale Scripturii. Opiniile tale personale sau ale altora pot fi interesante, dar dacă nu sunt în acord cu Scriptura, nu capeți promisiunea vieții veșnice a lui Dumnezeu.

5. Verifică-ți pasiunea ta pentru Dumnezeu și Cuvântul Său. Dacă sunt semne de plictiseală, apatie sau desconsiderare a planului lui Dumnezeu s-ar putea să te fi lăsat afectat de flagelul devastator al păcatelor care ne conduc, inevitabil, spre moarte.

Sugestii practice:

1. Fă o listă cu tot ce știi tu despre Isus Hristos. Este asta în acord cu ce spune Sfânta Scriptură?

2. Fă-ți timp să te preocupi de sufletul tău. Dacă nu ți-ai salvat sufletul din moarte veșnică, ce altceva mai contează în raport cu veșnicia?

3.Discută cu cineva calificat îndoielile tale și tratează-le ca nu cumva să faci loc necredinței în sufletul tău. Nu fi necredincios, ci credincios!

4. Verifică veridicitatea nașterii tale din nou. Vezi dacă se văd roadele schimbării în viața ta? Nu trăi pe presupuneri, ci pe certitudini!

Întrebări pentru discuţii:

1. Care este mesajul central al Scripturii?

2. Care este „versetul de aur” al Bibliei? Ce adevăr esențial comunică?

3. Ce cred oamenii despre nașterea din nou? Se soluții înlocuitoare găsesc ei pentru această experiență a nașterii de sus oferită de Dumnezeu?

4. Cum poate cineva să se nască din nou? Care sunt evidențele nașterii din nou în viața cuiva?

5. Care este singura Soluție oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte spirituală și pentru a avea viață veșnică?

6. De ce resping anumiți oameni Adevărul despre Isus și caută mai degrabă semne și minuni?

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu Biblic 2018

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.