1

EXPLICAȚII BIBLICE 22 IULIE

Data: 22 iulie

Text: Ioan 1:1-18

Verset de aur: Ioan 20:31

Tema: Evanghelia după Ioan: Isus „Fiul lui Dumnezeu”

Ideea centrală: În itinerarul nostru prin învățăturile esențiale ale Noului Testament, ne oprim acum atenția asupra Evangheliei după Ioan care este scrisă având în atenție nu doar o anumită comunitate culturală sau o anumită națiune (cum e cazul celorlalte Evanghelii sinoptice), ci lumea întreagă (atât evrei cât și neamuri). În Evanghelia sa, Ioan surprinde natura divină a Domnului Isus Hristos, zugrăvind, astfel, pe Mântuitorul ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”. La întrebarea ridicată odinioară de împăratul Solomon după zidirea Templului lui Dumnezeu: „va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?”, Ioan răspunde fără echivoc: „Cuvântul [Dumnezeu (1:1)] a locuit printre noi, plin de har și de adevăr” (1:14). Iar „noi am privit slava Lui” Dumnezeiască (1:14).

Scopul lecției: Să cunoaștem și să credem ceea ce L-a inspirat Duhul lui Dumnezeu pe Ioan să scrie în Evanghelia, potrivit căreia: „lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui„ (20:31).

Explicații contextuale și exegetice:

Ioan, așa cum am văzut, având în vedere atât evreii cât și neamurile când redactează Evanghelia sa, descrie anumite obiceiuri și anumiți termeni specifici culturii și tradiției iudaice, oferind, însă și o interpretare necesară celorlalți destinatari nefamiliarizați cu aceste aspecte culturale specifice evreilor (1:38, 41-42; 5:2; 19:13, 17; 20:16). Accentul pus de Ioan în scrierea sa a fost acela că Isus nu doar că a împlinit profețiile Vechiului Testament, dar El a împlinit în chip desăvârșit și „tipologiile”, acele modele ilustrative din Vechiul Testament care indicau spre Modelul desăvârșit: Isus, Fiul lui Dumnezeu. Astfel, Isus este prezentat de Ioan ca fiind Mielul lui Dumnezeu (1:29), Noul Templu (2:119-21), Șarpele înălțat de Moise în pustie (3:14-15), Pâinea Vieții (6:35), etc. În timp ce toate Evangheliile sinoptice descriu, în esență, evenimente din viața Domnului Isus, Evanghelia după Ioan oferă semnificația acestor evenimente. De exemplu, evenimentul hrănirii celor cinci mii de bărbați este menționat de toate cele patru Evanghelii, însă numai Ioan redă predica explicativă a Domnului Isus despre „Pâinea Vieții”, ce a urmat după săvârșirea minunii. Iar aceasta se întâmplă tocmai datorită scopului lui Ioan de a demonstra că Isus este într-adevăr „Fiul lui Dumnezeu”.

Textul pentru studiu redă într-un mod senzațional perspectiva cosmică a adevărului potrivit căruia Isus este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Argumentul lui Ioan pornește de la premisa că, așa cum cuvintele pe care le rostim noi aduc în evidență inima și gândirea noastră, tot astfel „Cuvântul” lui Dumnezeu ne revelează inima și gândirea lui Dumnezeu. După cum preciza și Hristos: „cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (14:9). Așadar, Ioan dorește să precizeze, încă de la început, în Evanghelia sa că Isus este Cuvântul lui Dumnezeu care nu doar că-L revelează pe Dumnezeu, dar și împărtășește aceeași natură divină cu Dumnezeu Tatăl. Așa după cum știm că toate cuvintele sunt alcătuite din litere, tot astfel și Isus Hristos este descris de Ioan ca fiind „Alfa și Omega” (Apoc. 1:11) (prima literă și ultima literă din alfabetul grecesc). Iar, așa cum precizează autorul epistolei către Evrei, Isus Hristos este cel din urmă Cuvânt al lui Dumnezeu către omenire, prin urmare Isus este punctul culminant al revelației divine (Evrei 1:1-3).

Observați în textul pentru studiu:

1. Isus este Cuvântul Etern (1:1-2). Cuvântul a existat de la început nu pentru că El ar fi avut un început ca celelalte elemente ale creației, ci pentru că El era etern. Isus Hristos „Cuvântul” este etern așa cum Dumnezeu este etern. El este Dumnezeu și a fost de la început cu Dumnezeu: „mai înaintea ca să se nască Avraam, sunt Eu” (8:58). Aceasta înseamnă că tot ce trebuie să știm despre Dumnezeu vine din Cuvântul Său care este o Persoană ce împărtășește aceeași natură divină cu Dumnezeu Tatăl. Niciun alt „cuvânt” nu poate avea mai multă autenticitate și putere decât acest „Cuvânt” al lui Dumnezeu. Nici măcar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu aduce o descoperire nouă, ci așa cum precizează Domnul Isus: „El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (16:14).

2. Isus este Cuvântul Creativ (1:3). Aici există, fără îndoială, o paralelă între Ioan 1:1 și Geneza 1:1. Dumnezeu a creat lumea prin Cuvântul Său: „Dumnezeu a zis: ‘Să fie lumină!’ Și a fost lumină” (Gen. 1:3). Sau așa cum spune psalmistul „Căci El zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă” (Psalm 33:9). Apostolul Pavel este mai explicit când afirmă că toate lucrurile create de Dumnezeu prin Cuvântul Său, de fapt, El le-a creat prin Isus Hristos: „Pentru că prin El [Hristos] au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El” (Coloseni 1:16). Asta înseamnă că Isus nu este o Ființă creată, ci este de aceeași Ființă cu Tatăl: Etern și Creator. Remarcați și timpul trecut al verbului „a face” în acest verset: „toate lucrurile au fost făcute” (1:3). Ceea ce indică o acțiune încheiată: Creația s-a încheiat. Nu putem vorbi despre un proces continuu de creație, deși prezența divină în susținerea creației Sale este permanentă (Ioan 5:17).

3. Isus este Cuvântul Întrupat (1:14). Isus n-a fost o apariție fantomatică, nici o simplă iluzie a unora în universul material, ci El a avut o existență corporală cu care Ioan (alături de alți ucenici) a avut o experiență personală. Deși Ioan accentuează în principal divinitatea lui Hristos, totuși el dorește să facă clar faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit în universul nostru material prin întrupare (în trup fizic). Astfel că, potrivit lui Ioan, „Cuvântul” n-a fost un concept filozofic abstract, ci o Persoană reală ce a putut fi văzută, atinsă, auzită. Creștinismul se identifică astfel cu Isus, iar Isus se identifică cu Dumnezeu.

De asemenea, în acest verset, mențiunea legată de „slava lui Dumnezeu” este importantă. Isus a revelat Slava lui Dumnezeu prin Persoana Sa, prin lucrările Sale și prin cuvintele Sale. Ioan a descris anumite minuni ale Domnului Isus care au avut ca rezultat această revelare a Slavei lui Dumnezeu (2:11), iar noi: „am primit din plinătatea Lui și har după har” (1:16)

4. Isus este Cuvântul Viu, dă Lumină și viață (1:4-13). Isus ca Lumină este zugrăvit de Ioan în contextul existenței și susținerii vieții umane (în special) (1:4). Viața, de altfel, este o tema majoră în Evanghelia după Ioan. El menționează viața de 36 de ori în Evanghelia sa. Care sunt elementele esențiale pentru susținerea vieții? Probabil, cei mai mulți ar fi de acord că lumina, aerul, mâncarea și apa constituie baza nevoilor noastre fundamentale. Ei bine, în înțelegerea lui Ioan, Isus constituie toate aceste elemente de viață pentru noi. Isus este Lumina vieții (1:4) și Lumina lumii (8:12), El ne dă prin Duhul Sfânt „suflare de viață” (3:8; 20:22), El este Pâinea vieții (6:35) și El este Apa vie (4:10, 13-14; 7:37-39). Isus nu numai că are viață și dă viață, dar El este Viața (14:6).

Așa cum prima creație a început cu „să fie lumină” (Gen. 1:3) tot așa și noul început oferit creației, prin răscumpărarea adusă de Hristos, este marcat de „lumină” (Ioan 1:5, 9). Isus este Lumina, iar cei ce cred în El sunt „fii ai luminii” (12:35-36). Este adevărat că Lumina aceasta generează conflicte cu puterile întunericului, dar întunericul nu poate să biruiască lumina (1:5). Cei ce cred în Isus nu doar că biruiesc întunericul, dar ei devin și mesageri ai Luminii, așa cum și Ioan a fost un martor premergător al Luminii aduse de Isus în lume (1:6-8). Cuvântul cheie aici este „mărturia” (termen care apare în Evanghelia lui Ioan de 14 ori ca substantiv și de 33 ori ca verb). La fel și noi suntem provocați să depunem mărturie despre Lumina care a venit în viața noastră și să spunem oricui că Isus este Fiul lui Dumnezeu: „Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (1:34).

5. Isus este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl (1:15-18). În acest segment de text Ioan sumarizează ceea ce a afirmat anterior și anume că Isus este Etern (1:15), Isus este „plin de har și de adevăr” (este Cuvântul) (1:16-17), și Isus ni-l revelează pe Tatăl fiind de aceeași natură cu El (1:18). Cuvântul „Fiu” este pentru prima dată folosit în Evanghelia după Ioan ca titlu pentru Domnul Isus. Cel puțin de nouă ori Isus este numit „Fiul lui Dumnezeu” în Evanghelia după Ioan (1:34, 49; 3:18; 5:25; 10:36; 11:4, 27; 19:7; 20:31). Și cel puțin de 19 ori Isus este identificat ca fiind „Fiul” (ex. 3:35-36). Aceasta presupune că Isus nu este doar „Fiul lui Dumnezeu„ ci este „Dumnezeu Fiul” (este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl). Până și demonii au recunoscut asta: (Marcu 3:11; Luca 4:41). Care este convingerea ta? Crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu atunci trebuie să te supui Lui și să asculți de El. Poți să pui la îndoială părerile oamenilor, dar nu poți să neglijezi Cuvântul lui Dumnezeu.

Aplicaţii:

1. Recunoaște-L și acceptă-L pe Domnul Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Credința aceasta îți aduce viață și lumină în sufletul tău.

2. Dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, împacă-te cu El prin pocăință sinceră și încheie legământ cu El prin botez.

3. De vreme ce Dumnezeu S-a revelat deplin în Hristos, caută să-L cunoști mai mult pe Isus din scrierile Scripturii (Filipeni 3:10). Nu te lăsa amăgit de cei ce caută o formă de descoperire ce, zic ei, vine de la Duhul Sfânt! Așa cum am văzut Duhul Sfânt vorbește tot despre Fiul lui Dumnezeu. Dacă l-am invita pe Duhul Sfânt să ne descopere ceva în vreo una din întâlnirile noastre, El ne-ar vorbi despre Hristos de fiecare dată când L-am ruga să ne vorbească. Așa că leagă-ți viața și preocupările tale de Hristos. Dumnezeu a făcut să locuiască în Isus totul deplin (Coloseni 2:10).

4. Trăiește ca un fiu al luminii, nu te lăsa biruit de întunericul păcatelor.

5. Mărturisește și altora ceea ce ai descoperit în Isus și spune-le cu îndrăzneală că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Sugestii practice:

1. Faceți o listă cu caracteristicile esențiale ale lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.

2. Evidențiați rațiunile pentru care anumiți oameni n-ar accepta pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.

3. Scrieți mărturia voastră de credință în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu ca să o puteți comunica ușor și altora.

Întrebări pentru discuţii:

1. Ce ne comunică faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?

2. Care sunt evidențele potrivit cărora Isus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu?

3. Lumina revelației lui Dumnezeu în Isus încă luminează, tu ai devenit conștient de Planul lui Dumnezeu? Ai devenit copilul Său?

4. Ce cunosc oamenii despre tine, știu că ești un fiu al Luminii?

Echipa de redactare a Calendarului de Studiu Biblic 2018

Revista Crestinul Azi

One Comment

  1. va multumesc, Este aici o marturie impresionanta despre Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu; Doamne ajuta-ne sa fim martorii Lui!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.