1

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului de discipline teologice – Cultul Baptist anul şcolar 2014-2015

IMG_6316Precizări privind organizarea şi desfăşurarea

CONCURSULUI DE DISCIPLINE TEOLOGICECULTUL BAPTIST

anul şcolar 2014-2015

 • Disciplinele de concurs

Concursul de discipline teologice – Cultul Baptist reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor din liceele vocaţionale, profil teologic cu înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament, Istoria Creştinismului şi Doctrine biblice.

Studiul Vechiului Testament, clasa a IX-a

Studiul Noului Testament, clasa a X-a

Istoria Crestinismului, clasa a XI-a

Doctrine biblice, clasa a XII-a

 

 

 •  Elevii participanţi

Concursul de discipline teologice – Cultul Baptist se adresează elevilor din clasele IX – XII de la Liceele Teologice Baptiste.

 

 •  Etapele desfăşurării concursului şi datele
  1.   Etapa locală: februarie 2015
  2.   Etapa naţională: 6-8 aprilie 2015, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad

 

 •  Selecţia elevilor

        De la etapa locală (la nivel de liceu teologic baptist) pentru etapa naţională se califică elevii clasați pe locurile I, care au obţinut nota minimă 9 (nouă), din cadrul fiecărui liceu teologic baptist.

      Studiul Vechiului Testament, clasa a IX-a

      Studiul Noului Testament, clasa a X-a

      Istoria Crestinismului, clasa a XI-a

      Doctrine biblice, clasa a XII-a

În situaţia necalificării elevilor din cauza neobţinerii notei minime 9 sau a lipsei de concurenţi la unele discipline, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte discipline. În situaţia obţinerii de note egale se va desfăşura obligatoriu o probă de baraj în vederea stabilirii ocupanţilor locurilor I, cu drept de participare la etapa naţională.

 

 •   Realizarea subiectelor şi a baremelor
  1. La etapa locală (la nivel liceu teologic baptist), acestea se realizează de către comisia de organizare şi evaluare a concursului pentru etapa locală, în acord cu tematica generală a disciplinei.
  2. La etapa naţională, acestea se realizează la nivelul Comisiei centrale (MEN), în acord cu tematica generală a disciplinei.
  3. Pentru toate etapele, durata probelor este de 3 ore.

 

 1.   Organizarea comisiilor

 Organizarea comisiilor la diferitele etape ale concursului se realizează în conformitate cu prevederile Metodologie cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare (anexa 1 la OMECTS nr. 3035/10.01.2012), capitolul III – secțiunea 1 – Comisiile competițiilor naționale – Structură, responsabilități și atribuții, articolele 14 – 31.

VII.   Evaluarea lucrărilor

Notarea lucrărilor se realizează, de regulă, prin puncte de la 10 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu.

În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unei alte echipe de evaluatori, care stabileşte nota finală a acesteia. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei.

VIII.   Rezolvarea contestaţiilor

 • Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile     Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, art. 49 – 52.
 • În cadrul diferitelor etape ale concursului, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 10  puncte  în cazul sistemului de notare de la 10 la 100 puncte,      respectiv 1 punct în cazul sistemului de notare de la 1 la 10 puncte. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere, cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a concursului, sunt definitive.

 

 1.   Acordarea premiilor

a.La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu

prevederile Metodologie cadru de organizare și desfășurare a competițiilor

școlare, art. 53-60.         

b.La etapa naţională, se acordă câte un premiu I, II şi III. Dacă  pentru unul dintre cele trei premii se înregistrează medii egale, subcomisia disciplinei va reevalua lucrările aflate în discuţie pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depăşească numărul de trei premii I, II şi III prevăzut în Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

 

 • Precizările de la punctul b. sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor.
 • Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una dintre clase nu se redistribuie pentru celelalte clase.
 • Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

 

ANEXĂ LA PRECIZĂRILE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE DISCIPLINE TEOLOGICECULTUL BAPTIST

PROGRAMA CONCURSULUI DE DISCIPLINE TEOLOGICECULTUL BAPTIST  LICEELE TEOLOGICE BAPTISTE

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT, CLASA A IX-A

Tematica pentru concurs a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Studiul Vechiului Testament la clasa a IX-a:

 • Etapa locală cuprinde următoarele teme:

 PENTATEUHUL

 1. Genesa: Imago Dei. Căderea omului. Păcatul originar. Potopul biblic. Avraam, Isaac, Iacov, Iosif.
 2. Exod: Moise şi ieşirea poporului Israel din Egipt. Cele zece porunci. Cortul întâlnirii.
 3. Levitic: Tipuri de jertfe şi semnificaţia lor. Sărbătorile evreilor.

 

 1. CĂRŢILE ISTORICE PREEXILICE
 1. Iosua: Cucerirea ţării Canaan.
 2. Judecători: Ghedeon. Samson.

 

 • Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele teme:

 1,2 Samuel: Saul, rege al Israelului. David, întemeietorul statului naţional evreu.

 1. 1,2 Împăraţi: Domnia lui Solomon. Dezbinarea împărăţiei. Robia babiloniană.

 

 1. LITERATURA SAPIENŢIALĂ
 1. Caracteristicile poeziei ebraice.
 2. Iov şi problema suferinţei.
 3. Psalmii.

STUDIUL NOULUI TESTAMENT, CLASA A X-A

 Tematica pentru concurs a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Studiul Noului Testament la clasa a X-a:

 • Etapa locală cuprinde următoarele teme:

 

 1. LUMEA NOULUI TESTAMENT
 1. Lumea politică: Imperiul Romei. Regatele elenistice. Statul evreu.
 2. Lumea religioasă: Filosofiile vremii.
 3. Iudaismul: Templul. Sinagoga. Partidele politice. Sărbătorile.

 

 1. EVANGHELIILE: CRONICA VIEŢII LUI ISUS HRISTOS
 1. Problema evangheliilor sinoptice.
 2. Evanghelia după Matei. Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Luca. Evanghelia după Ioan.
 3. Viaţa şi lucrarea lui Hristos. Perioadele din viaţa lui Isus.
 4. Învăţătura lui Isus. Ultima săptămână din viaţa Domnului Isus.

 

 • Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele teme:

 

 1. CRONICA BISERICII PRIMARE
 1. Înfiinţarea Bisericii.
 2. Răspândirea Bisericii printre evrei şi neamuri.
 3. Prima călătorie misionară. Conciliul de la Ierusalim. Literatura de protest (Iacov, Galateni).
 4. A doua călătorie misionară. 1,2 Tesaloniceni.
 5. A treia călătorie misionară. 1,2 Corinteni. Romani.

ISTORIA CREŞTINISMULUI, CLASA A XI-A

Tematica pentru concurs a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Istoria Creştinismului la clasa a XI-a:

 • Etapa locală cuprinde următoarele teme:

 

 1. PERIOADA DE EXPANSIUNE A CREȘTINISMULUI
 1. Factorii care au influenţat expansiunea creştinismului.
 2. Dezvoltarea bisericii creştine în secolul I d. Hr.

 

 1. PERIOADA DE SUPRAVIEŢUIRE A CREŞTINISMULUI
 1. Persecuţiile religioase în secolele I-IV.
 2. Erezii doctrinare în secolele I-IV.
 3. Constantin cel Mare şi Edictul de la Milano.

 

 1. PERIOADA DE CONSOLIDARE A CREŞTINISMULUI
 1. Conciliile bisericeşti.
 2. Părinţii bisericeşti.

 

 • Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele teme:

 

 1. CREŞTINISMUL EVULUI MEDIU
 1. Monasticismul.
 2. Marea schismă de la 1054.

 

 1. REFORMA LUI MARTIN LUTHER
 1. Luther şi Reforma din 1517. Justificarea credincioşilor.
 2. Calvin. Autoritatea Scripturii.

 

DOCTRINE BIBLICE, CLASA A XII-A

Tematica pentru concurs a fost stabilită conform programei şcolare în vigoare pentru disciplina Doctrine Biblice la clasa a XII-a:

 • Etapa locală cuprinde următoarele teme:

 

 1. HRISTOLOGIE – Doctrina despre Isus Hristos
 1. Persoana lui Hristos cel întrupat. Divinitate. Umanitate.
 2. Unirea naturii divine şi umane. Caracterul unirii.
 3. Moartea lui Isus Hristos. Importanţa morţii. Adevărata semnificaţie a morţii. Sfera de cuprindere a morţii lui Hristos.
 4. Învierea lui Hristos. Importanţa, natura, credibilitatea şi rezultatele învierii.

 

 1. PNEUMATOLOGIE – Doctrina despre Duhul Sfânt
 1. Personalitatea şi divinitatea Duhului Sfânt.
 2. Darurile Duhului Sfânt. Distribuirea darurilor.
 3. Umplerea cu Duhul Sfânt şi caracteristicile ei.

 

 1. ANTROPOLOGIE – Doctrina despre om
 1. Originea omului. Chip şi asemănare.
 2. Căderea omului în păcat. Pedeapsă şi consecinţe.

 

 • Etapa naţională cuprinde temele de la etapa locală la care se adaugă următoarele teme:

 

 1. HAMARTOLOGIE – Doctrina despre păcat
 1. Păcatul. Natura esenţială a păcatului.
 2. Surse ale păcatului. Universalitatea păcatului. Consecinţe ale păcatului.

 

 1. SOTERIOLOGIE – Doctrina despre mântuire
 1. Definirea mântuirii şi importanţa ei.
 2. Începutul mântuirii. Aspecte subiective şi obiective.
 3. Continuarea mântuirii. Desăvârşirea mântuirii.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Biblia, Ediţia Cornilescu
 2. Adams, Jay, Manualul consilierului spiritual creştin, Societatea Misionară Română, 1993
 3. Bădeliţă, Ioan, Principii şi metode pedagogice în viaţa şi activitatea Învăţătorului Divin, Editura Little Lamb, Suceava, 2004
 4. Boice, James Montgomery, Fundamente ale credinţei creştine, Oradea, Editura Institutului Biblic Emanuel, 2000
 5. Cairns, E. Earle, Creştinismul de-a lungul secolelor, Oradea S.M.R.,1992.
 6. Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Chişinău, Universitas, 1992
 7. Erickson, Millard J., Teologie Creştină, Oradea, Cartea Creştină, 1998
 8. Kay, Arthur, Cum să studiem Biblia, Editura Cunoaşterea Cuvântului, Lugoj 2001
 9. Ryrie, C. Charles, Teologie Elementară, Făgăraş, Agape 1998
 10. Shultz Samuel J., Călătorie prin Vechiul Testament, Imprimeria de Vest, Oradea 1991
 11. Sandru Trandafir, Biserica Penticostală în istoria creştinismului, Bucureşti, Editura Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, 1992
 12. Tenney Merrill C., Privire de ansamblu asupra Noului Testament, Europontinc Cluj, 1998
 13. Thiessen, H. G., Prelegeri de teologie sistematică, Oradea, Editura  S.M.R., 1986

14 *** Apologetica, Ghid de studiu, BEE International, Dallas Texas 1992

 1. Cătană Gheorghe, Cătană Doina Speranţa, Manual de Religie pentru clasa a IX-a Editura Dalia, Timişoara, 2006
 2. Cătană Gheorghe, Cătană Doina Speranţa, Manual de Religie pentru clasa a X-a Editura Dalia, Timişoara, 2006

                                                                            

Revista Crestinul Azi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.