Explicații studiu biblic 20 februarie

Tema: Credincioșia lui Dumnezeu

Text biblic: Deuteronom 32:1–14

Verset cheie: 1 Ioan 1:9

Ideea centrală: Credința în Dumnezeul credincios caracterului său, Cuvântului Său, chemării Sale și consecvenței cu care Își tratează poporul Său este esențială în ce privește dezvoltarea unei relații sănătoase cu Dumnezeu și ca motivație a propriei noastre credincioșii față de El.

Scopul lecției: Să cunoaștem adevărul biblic despre credincioșia lui Dumnezeu, să ne încredem mai profund în Dumnezeul Cel credincios și să-L iubim pe EL cu toată inima.


Ce înseamnă faptul că avem un Dumnezeu credincios?

Credincioșia lui Dumnezeu este un  atribut foarte important al lui Dumnezeu prin care El Își arată gloria. Scriptura abundă în a vorbi mereu și mereu despre credincioșia lui Dumnezeu. Profetul lacrimilor, Ieremia, declară că, și atunci când sufletul îi era mâhnit, ceea ce îl făcea să mai tragă nădejde, erau bunătățile Domnului, îndurările Lui și, mai ales, credincioșia lui atât de mare (cf. Plângeri 3:23). Însă ce înseamnă asta? Credincioșia face parte din perfecțiunea lui Dumnezeu și înseamnă că El nu Își tăgăduiește natura și Cuvântul Lui. El este consecvent cu Sine Însuși și cu Cuvântul Lui. Ceea ce El a promis va împlini, fie că este vorba de binecuvântări pentru cei ce cred și Îl ascultă, fie că este vorba de judecată pentru cei ce Îl resping și Îl batjocoresc. 

În lumina aceasta, este foarte important să luăm aminte la credincioșia lui Dumnezeu, să căutăm să o înțelegem cât mai profundă și să trăim și noi în credincioșie față de Dumnezeul credincios. Vă invit să privim la credincioșia lui Dumnezeu așa cum este revelată în Scriptură, să înțelegem cu ce are de-a face acest atribut al lui Dumnezeu. 

1. Credincioșia are de a face cu caracterul lui Dumnezeu, Deuteronom 32:4.

Înainte de moartea lui, și poporul Israel era încă în câmpiile Moabului, Moise compune un cântec care s-a dorit a fi o mărturie a Domnului împotriva poporului Său, un rechizitoriu la adresa multor derapaje idolatre de care Israel se va face vinovat în istoria lor ulterioară (Deuteronom 31:21). Acest cântec începe cu o descriere a caracterului lui Dumnezeu care este asemănat cuo stâncă de neclintit (v. 4a), un Dumnezeu credincios în care nu este nedreptate (v. 4b). Credincioșia Lui este adevărul care scoate în evidență lipsa de credincioșie a poporului față de Domnul („Pe Domnul Îl răsplătiți astfel? Popor nechibzuit și fără înțelepciune!” (v. 6) Cu siguranță, Domnul merită altceva. Dumnezeu este credincios în caracterul Lui perfect și complet, în natura Lui neschimbătoare. Caracterul Lui este credincios și asta înseamnă, așa cum spune textul, este fără nedreptate, El este drept și curat. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Său și garanția faptului că într-o zi se va face dreptate în această lume. În sensul acesta, caracterul Lui este demn de încredere. 

Când ne gândim la credincioșia lui Dumnezeu și la caracterul Lui, trebuie să știm că acestea sunt asociate cu autenticitatea Lui sau cu faptul că El este Dumnezeul adevărat și Dumnezeul adevărului. Spre deosebire de oameni, care nu spun întotdeauna adevărul, ci folosesc minciuna ca mijloc de a ieși „basma curată” din situații dificile, El nu poate să mintă. De trei ori Scriptura afirmă că Dumnezeu nu poate să mintă (Numeri 23:19; Tit 1:2 și Evrei 6:18). El spune totdeauna adevărul și de aceea, toate afirmațiile pe care le face sunt demne de crezare pentru că nu există nici cea mai mică intenție de distorsionare a adevărului sau de manipulare. El este pe deplin demn de încredere și nu există nici o urmă de risc în a-L crede întotdeauna pe cuvânt.

2. Credincioșia are de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119:86. 

Caracterul absolut credincios și demn de încredere se manifestă în revelația Lui față de oameni prin Cuvânt. Dumnezeu este credincios în Cuvântul Lui. „Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioșie”, declară psalmistul în Psalmul 119, un psalm care vorbește despre frumusețile multiple ale Cuvântului lui Dumnezeu. Există o corespondență între credincioșia lui Dumnezeu (care a întemeiat pământul și îl susține în existență, v. 90) și Cuvântul lui Dumnezeu care dăinuie în veci în ceruri (v. 89).

În altă ordine de idei, credincioșia lui Dumnezeu are de-a face cu respectarea rea Cuvântului dat de El. El nu Își tăgăduiește Cuvântul și nu îl schimbă. Tot ceea ce El ce promite poate să împlinească și va împlini. În acest sens credincioșia Lui este dovedită prin împlinirea Cuvântului, sau a promisiunilor Sale. Vedem aceasta în promisiunile făcute lui Avraam, celorlalți patriarhi, promisiunile făcute lui Israel și cele făcute Bisericii lui Hristos dovedesc credincioșia Sa.

Când luam in considerare profețiile Scripturii, atunci  lui Dumnezeu strălucește într-un mod desăvârșit. Dumnezeu este Dumnezeul duhurilor profeților, singurul care are puterea sa emită profeții despre planurile Sale și să le și împlinească (Isaia 44:7). Aceasta se vede în toate profețiile Scripturii făcute unor persoane, în particular, unor națiuni, dar mai ales în ce privește profețiile mesianice, care sunt promisiuni ale venirii lui Mesia. Dumnezeu a promis că îl va trimite pe Răscumpărătorul, din sămânța femeii (Geneza 3:15), din seminția lui Iuda (Geneza 49:10), că se va naște în Betleem (Mica 5:2), că El va pătimi ca substitut pentru păcatele poporului Său, că va muri și va învia (Isaia 53). Toate acestea și multe altele s-au împlinit, iar cele care nu s-au împlinit se vor împlini deoarece Dumnezeu rămâne credincios.

3. Credincioșia are de‑a face cu chemarea lui Dumnezeu, 1Tesaloniceni 5:24. 

Aici vorbim de chemarea Lui eficientă, activă. El Își cheamă poporul în existență, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Credincioșia are de a face cu chemarea lui în mai multe privințe: 

  • Chemarea Lui la salvare, 2 Timotei 1:9. Chemarea la salvare nu este condiționată de faptele noastre, ci de hotărârea suverană a unui Dumnezeu credincios (1 Corinteni 1:9)
  • Chemarea Lui la sfințire, 1 Petru 1:16. Este voia Sa ca cei chemați să Îi imite caracterul Său sfânt. In versetele anterioare, Petru descrie credincioșia divină in păstrarea celor credincioși pentru mântuirea finală (1:5–9), credincioșia lui fiind baza credincioșiei noastre.,
  • Chemarea Lui la slujire, 1 Petru 2:9 este chemarea de a fi o preoție regală, un popor ales, chemat să declare puterile minunate ale celui care a făcut din noi poporul Său.
  • Chemarea Lui la slavă, 2 Tesaloniceni 2:14. Culminarea credincioșiei Sale este momentul în care vom împărtăși slava Sa veșnică la care am fost chemați.

Credincioșia lui Dumnezeu înseamnă că El Își va împlini chemarea în toți cei chemați, în mod eficient, și care, prin harul Său, răspund chemării. 

4. Credincioșia are de‑a face cu consecvența lui Dumnezeu, Maleahi 3:6. 

Dumnezeu este consecvent  în toate lucrurile. El este statornic și imuabil. 

Datorită acestei realități, poporul Israel a rămas în istorie în ciuda tuturor suferințelor care au venit peste El și noi putem fi siguri că El va fi credincios și față de noi, Biserica Lui, până la capăt (2 Timotei 2:12–13). 

Putem fi siguri de iertarea Lui atunci când falimentăm și păcătuim, pentru că El a promis că va fi credincios și drept să ne ierte păcatele, atunci când le mărturisim (1 Ioan 1:9). 

Concluzie

Cunoașterea credincioșiei lui Dumnezeu și încrederea în această perfecțiune a lui Dumnezeu ne conduce la o viață de mulțumire, ascultare, o viață de pocăință și încredere deplină în El și mai mult ca orice, credincioșia lui Dumnezeu trebuie să ne determine să fim credincioși și noi față de El. Putem fi siguri de credincioșia Lui, putem fi siguri că El va împlini tot ce a promis și Își va duce la bun sfârșit lucrarea în noi și prin noi (Filipeni 1:6).

Aplicații:

1. Lumea în care noi trăim este plină de oameni lipsiți de credincioșie. Nu este de mirare faptul că atât de multe relații se frâng ușor sau nu rezistă prea mult, datorită acestui lucru. Realizarea faptului că există o Ființă in întregime demnă de încredere, pe care te poți baza în orice circumstanță, este un lucru care aduce multă mângâiere. Fă o listă cu situații în care Dumnezeu a fost credincios și mulțumește într-un moment de rugăciune pentru ele.

2. Fă o listă cu profețiile mesianice și apoi cu împlinirea lor nou-testamentară. Ce spune acest lucru despre caracterul lui Dumnezeu , dar și despre acuratețea Scripturii?

Întrebări pentru aprofundare: 

1. Cum ai putea defini credincioșia lui Dumnezeu? 

2. Cu ce are de-a face credincioșia lui Dumnezeu conform Scripturi?

3. Cum ne ajută cunoașterea și încrederea în credincioșia lui Dumnezeu? 

4. În ce mod credincioșia lui Dumnezeu servește ca bază și ca motivație pentru propria noastră credincioșie față de El?

5. Ce se întâmplă când noi suntem necredincioși și păcătuim?


autor: Ilie Bledea, pastor, Biserica Baptistă „Emanuel” Arad,e-mail: iliebledea@gmail.com


Revista Crestinul Azi