Data: 9 februarie 2020

Lecția a VI-a

Tema: EL ELYON: Dumnezeul cel Preaînalt 

Text: Geneza 14:17–24

Verset cheie: Geneza 14:22

Ideea centrală: Dumnezeu se descoperă lui Avraam, sub un nou nume, El Elyon, care arată măreția și suveranitatea Lui.

Scopul lecției: Să Îl cunoaștem pe Dumnezeu tot mai profund și corect și să ne raportăm la El în lumina acestei cunoașteri.


Numele lui Dumnezeu arată identitatea Lui și descoperă persoana și caracterul Lui. În Scriptură Dumnezeu Se descoperă sub o mulțime de nume. Faptul acesta arată măreția Lui infinită și mărturia Lui explicită despre Sine. În textul de astăzi avem prezentat un nou nume al lui Dumnezeu, prin care Îl cunoaștem și învățăm cum să ne apropiem de El. 

Vom urmări două aspecte principale în acest sens. Primul aspect răspunde la o întrebare esențială: Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Cum putem cunoaște numele Lui? Răspunsul este: Numai prin revelația de Sine a lui Dumnezeu. De aceea, urmărim mai întâi:

1. Revelarea Numelui: El Elyon (vs. 17–20a)

Aici putem observa câteva detalii importante: 

a. Contextul revelării (v. 17) 

Este acela al întoarcerii lui Avraam dintr-o bătălie, în care i-a eliberat pe Lot și familia lui,  pe ceilalți prinși de război și toată prada de război luată de coaliția de împărați condusă de Chedarlaomer din Sodoma și Gomora. La întoarcerea biruitoare a lui Avraam, împăratul Sodomei îl aștepta. Este o revelare în urma unei bătălii și a unei biruințe! O descoperire care îl ajută pe Avraam să înțeleagă cui se datorează biruința lui! 

b. Calea revelării (vs. 18–19a: Un Mijlocitor; Melhisedec)

Există un mijlocitor în revelarea acestui nume al lui Dumnezeu: misteriosul Melhisedec, care îi iese înainte lui Avraam, înainte să se întâlnească efectiv cu împăratul Sodomei. Cine este acest Melhisedec? Biblia îl menționează pentru prima dată aici, iar mai apoi este pomenit în Psalmul 110:4 și în Epistola către Evrei cap. 7 unde este prezentat ca împărat al Salemului (numele antic al Ierusalimului) – împărat și preot, dar și profet, pentru că îi aduce lui Avraam revelație din partea lui Dumnezeu. 

Aici avem o hristofanie, o arătare pre-încarnată a lui Hristos, care Îl revelează pe Dumnezeul lui Avraam și primește închinare prin zeciuială. Învățăm prin aceasta că revelarea completă și finală a lui Dumnezeu o avem prin Domnul Isus, Fiul Lui (Ioan 1:18; Evrei 1:1–4).

c. Conținutul revelării (vs. 19, 20)

Melhisedec îi revelează lui Avraam un Nume al lui Dumnezeu și îl binecuvântează pe Avraam folosind acest nume. De asemenea, îi arată lui Avraam că biruința lui în luptă a fost prin intervenția și lucrarea lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu revelat de Melhisedec lui Avraam, în ebraică este El Elyon, tradus în limba română Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului. El Elyon înseamnă Cel mai înalt sau Cel prea înalt și apare de 31 de ori în Vechiul Testament, referindu-se doar la Dumnezeu. Aici avem prima și cea mai remarcabilă folosire a acestui nume, în Geneza cap. 14. Numele acesta înseamnă că nu există nimeni mai mare decât Dumnezeu și nu există nicio posibilitate ca o ființă să fie mai presus decât El. 

El Elyon apare și în Isaia 14:14, în narațiunea despre răzvrătirea lui Lucifer care își dorește să fie ca Cel Preaînalt. Numele acesta descoperă atotputernicia lui Dumnezeu, domnia și suveranitatea Lui peste tot pământul, pentru că El este Ziditorul cerului și al pământului. De asemenea, acest nume arată inegalabilitatea lui Dumnezeu în măreție, autoritate și strălucire. El singur este Cel Preaînalt! Nimeni nu este ca El, nimeni nu poate fi ca El! 

Dacă prima întrebare este Cum Îl putem cunoaște pe Dumnezeu?, a doua întrebare este: Ce trebuie să facem când Îl cunoaștem pe Dumnezeu și Numele Lui? 

2. Răspunsul potrivit în fața revelării Dumnezeului celui Preaînalt (vs. 20b–24)

Avraam primește corect această revelație și răspunde potrivit, așa cum ar trebui să răspundă fiecare – prin închinare, laudă și credință.  Observați aceste trei atitudini manifestate aici: 

a. Închinarea înaintea lui Dumnezeu (v. 20b) 

Avem aici închinarea nu numai a inimii, ci și materială prin zeciuială. Avraam recunoaște că I se cuvine lui Dumnezeu recunoștință și recunoaștere și cu bunurile pe care le-a primit datorită Lui, nu pentru că EL cere, ci pentru că este vrednic. Aici începe închinarea prin zeciuială descoperită în Scriptură, care nu este stabilită de o Lege a lui Dumnezeu, Legea a fost dată mult mai târziu, prin Moise, ci dintr-o conștiință care se simte îndatorată să îl cinstească pe Dumnezeu. 

b. Înălțarea lui Dumnezeu prin învățarea și însușirea acestui nume (v. 22) 

Avraam folosește acest nume în juruința pe care o face și Îl înalță pe Dumnezeul Preaînalt cu mărturia lui. El arată că a învățat acest nume descoperit prin Melhisedec care de-acum face parte din viața lui și din vocabularul lui. 

c. Încrederea în Dumnezeul cel Preaînalt care poartă de grijă (vs. 21–24) 

După ce se întâlnește cu Melhisedec, Avraam se întâlnește și cu împăratul Sodomei, care îi face o propunere tentantă: să îi restituie doar oamenii, iar bogățiile recuperate în luptă să rămână toate pentru Avraam.  Era o ispită, însă Avraam refuză și nu vrea să ia nimic pentru el, nici măcar un fir de ață. Cum poate să renunțe la ceva ce, într-un fel, merita? Pentru că se încrede în Dumnezeul Cel Preaînalt, care devine comoara Lui. Drept consecință, Dumnezeu nu întârzie să îi răspundă (Geneza15:1). 

Concluzie:

Dumnezeu i S-a revelat lui Avraam prin Melhisedec ca fiind Cel Preaînalt. Astfel, Avraam L-a cunoscut pe Dumnezeu și L-a crezut. Nouă ni S-a descoperit prin Domnul Isus și prin Cuvântul Scripturii, ca fiind și Cel Preasfânt, și Cel iubitor de oameni! 

Să căutăm să Îl cunoaștem pe El tot mai mult, să ne încredem deplin în El și să Îl cinstim prin tot ce suntem și facem! 

Aplicații: 

• Asigură-te că Îl cunoști corect și suficient de bine pe Dumnezeu ca Cel Preaînalt! Citește textul acesta încă o dată și meditează asupra lui.

• În bătăliile vieții, Cel care îți poate da biruința este numai Dumnezeul cel Preaînalt, de aceea încrede-te în EL din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.

• Îndrăznește să Îl înalți și să Îl cinstești pe Dumnezeul cel Preaînalt, mărturisindu-L înaintea oamenilor în mijlocul cărora trăiești și îți desfășori activitatea. Spune-le despre măreția Lui inegalabilă și despre înțelepciunea Lui nepătrunsă, dar mai ales despre dragostea Lui măreață și mântuitoare! 


autor: Ilie Bledea, pastor, Biserica Baptistă Emanuel, Arad