Data: 9 Aprilie

Tema: Cine este Isus Cristos pentru tine? 

Textul biblic: Matei 21:1-17

Versetul de aur: Matei 21:9

Ideea centrală: Intrarea Domnului în Ierusalim şi confruntarea din Templu au întărit adevărul divinității, al smereniei şi al sfințeniei Domnului Isus Cristos. 

Scop: Să ne motiveze să ne apropiem de Domnul Isus cu atitudinea şi credința unui copilaș şi să Îl acceptăm ca Dumnezeul sfânt, smerit, atotputernic şi vrednic de slavă.

Cine este Isus Cristos pentru tine? La această întrebare vom răspunde prin acest studiu inspirat din intrarea Fiului lui Dumnezeu în Ierusalim, eveniment care deschide Săptămâna mare. Pas cu pas vom descoperi o parte din atributele Sale divine, puterea Lui și lucrarea pe care a făcut-o din dragoste pentru noi.

  1. Domnul Isus: Dumnezeu Atotștiutor şi puternic (v.1-9)

Prima parte a pasajului Îl descrie pe Domnul Isus Cristos ca fiind Atotștiutor şi Atotputernic. Detaliul din versetul 1 (Când s-au apropiat de Ierusalim), este foarte important, pentru că anunță apropierea patimilor pe care Domnul Isus le-a prezis încă de la începutul lucrării (Matei 16:21-28). Evenimentele s-au întâmplat așa cum le-a prezis El.

O altă dovadă a împlinirii planului divin în viața Domnului este evenimentul legat de intrarea în Ierusalim. În primul rând, Domnul Isus a prezis în cele mai mici detalii evenimentele premergătoare intrării în Ierusalim (pregătirea măgărușului etc.). În al doilea rând, prin intrarea în Ierusalim călare pe măgăruș se împlinesc profețiile lui Isaia (62:11) şi Zaharia (9:9), fapt care întărește siguranța providenței divine chiar şi în suferința ce Îl aștepta pe Isus. Un animal neîntrebuințat încă de nimeni era un animal special, dedicat unei lucrări speciale (Numeri 19:2; Deuteronom 21:3; 1 Samuel 6:7, unde aceste animale sunt folosite ca jertfe speciale). Domnul Isus folosește un astfel de animal într-o lucrare specială, care la rândul ei implică sacrificiul suprem. 

În plus, El este pentru noi şi un exemplu de smerenie: un rege care intră umil, călare pe un măgăruș: Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe (Zaharia 9:9). Smerenia Lui este demonstrată şi prin faptul că măgărușul nu este simbolul puterii şi al războiului, ci al păcii.

Un alt adevăr întărit de evanghelistul Matei este faptul că dumnezeirea lui Isus Cristos este mărturisită chiar de mulțimile care L-au aclamat. Strigătele mulțimii (Psalmul 118:25-26) evocă împlinirea profețiilor mesianice: „Osana!” înseamnă „O, salvează-ne”. Citatul din Psalmul 148:1 (Lăudați pe Domnul… în cerurile preaînalte) asociază Persoana lui Dumnezeu Tatăl cu cea a lui Isus. Împărăția pe care oamenii o văd venind acum este însăși Împărăția lui Dumnezeu, deși mulți nu au înțeles cu adevărat semnificația umilinței Regelui care călărea un măgăruș. 

Menționarea numelui lui David (v. 9) vine ca o dovadă că mulțimea a văzut în lucrarea Domnului restaurarea împărăției lui David. Acesta este un motiv profetic întâlnit în Isaia (cap. 9, 11) şi Ieremia (cap. 23). Gestul hainelor aruncate înaintea lui Isus demonstrează recunoașterea poziției de Rege a lui Isus (2 Regi 9:13). Nu trebuie uitat nici faptul că intrarea Domnului Isus a avut loc cu ocazia sărbătorii Paștelui, care trezea în inimile multor evrei amintirea eliberării poporului din Egipt şi dorința ca poporul să fie eliberat din nou. 

2. Domnul Isus: Dumnezeul cel sfânt (v. 10-13)

Judecata asupra Templului din Ierusalim (v. 10-13) reprezintă un act de curățire, prin care Domnul Isus îndepărtează păcatul şi impuritățile care întinează Casa lui Dumnezeu. Scriptura prezintă acest eveniment ca o împlinire a profețiilor din Vechiul Testament (Isaia 56:7 şi Ieremia 7:11). 

Ceea ce a atras mânia liderilor religioși este felul în care Domnul a aplicat versetele din Isaia şi Ieremia la persoana Lui: templul este „Casa Mea…”. Prin aceste cuvinte Domnul Isus S-a identificat cu Dumnezeul Vechiului Testament. Sfințenia produce teamă, uimire și frică care conduce la supunere sau dimpotrivă, la răzvrătire. Evanghelistul Marcu arată că preoții se temeau de El, pentru că tot norodul era uimit de învățătura Lui (11:18). Fără să realizeze, prin planul lor de a-L omorî, ei au împlinit cuvintele Domnului Isus despre patimile şi moartea Sa (8:31; 9:12, 31; 10:33-34). El nu a murit ca un martir în mâinilor dușmanilor Săi, ci ca Fiul lui Dumnezeu care Şi-a dat viața de bună voie. 

3. Domnul Isus: Mântuitorul şi Vindecătorul (v. 14-17)

Realitatea atotputerniciei Domnului Isus este întărită şi prin faptul că El a vindecat orbii şi șchiopii din Templu. În Isaia 29:18-19, ca şi în alte pasaje (35:5, 61:1), prorocul a vestit că în zilele din urmă venirea lui Mesia se va manifesta şi prin aceste miracole, prin faptul că orbii vor vedea şi șchiopii vor umbla. Atunci când Ioan Botezătorul şi-a trimis ucenicii la Isus şi l-a întrebat: „Tu ești Acela?”, Domnul i-a răspuns lui Ioan citând proorocia din Isaia. Orice evreu, cunoscător al Vechiului Testament, ar fi știut că vindecarea orbilor şi a șchiopilor era unul din semnele venirii lui Mesia.

Vindecarea acestora a fost mărturisită și de copiii din Templu, care au strigat: Osana, Fiul lui David (v. 15). Deși preoții au asistat la aceleași miracole, în mod inexplicabil ei i-au cerut Domnului să se dezică de cuvintele copiilor. Ei au fost incapabili să creadă, pentru că inima lor era împietrită. Drept răspuns, Domnul a citat Psalmul 8:2 care din nou a confirmat împlinirea proorociilor în viața Sa.

Aplicații

Care este atitudinea noastră față de Isus Cristos? Este trist că aceleași mulțimi care L-au aclamat pe Domnul Isus, mai târziu au cerut răstignirea Lui şi L-au părăsit. Domnul Isus a adus o altfel de mântuire, pe care mulți nu au înțeles-o sau nu au putut să o accepte. Cei mai mulți dintre ucenici au fost atrași de gloria lui Isus, dar nu şi de suferințele şi moartea Lui. Scriptura ne pune şi pe noi în fața aceleași întrebări: Suntem gata să acceptăm şi suferințele Domnului sau ne lăsăm impresionați doar de aclamarea mulțimii?

Ce anume ne atrage la Domnul Isus? Atotputernicia şi atotcunoașterea Lui, sau suntem gata să acceptăm şi realitatea smereniei şi a zdrobirii pe cruce? Când Petru L-a mustrat pe Domnul pentru că a vorbit despre cruce şi moarte, Domnul s-a întors spre ucenici şi a spus: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze (Matei 16:24). Aceasta este chemarea pe care Isus Cristos o face şi astăzi celor care cred în El.

Domnul ne cere tuturor să avem credința unui copil şi să primim Împărăția lui Dumnezeu așa cum au primit-o ei: fără îndoială şi ezitări (Marcu 10:14-15). La fel ca preoții din Templu, şi astăzi trăiesc mulți oameni care, datorită educației, a stării materiale, a aspectului fizic sau a statului social, refuză să-L accepte pe Domnul Isus în viața lor. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să Îl recunoaștem ca Mântuitor şi Vindecător şi să avem credința unui copil care se încrede cu sinceritate în promisiunile Tatălui său.

Sugestii practice

Evenimentul intrării Domnului în Ierusalim te motivează să-ți regândești atitudinea față de Fiul lui Dumnezeu. Este posibil ca, datorită educației, a stării materiale, a aspectului fizic sau a statului social, să te consideri superior pentru a face tot ce îți cere Dumnezeu prin Cuvântul Său. Nu te lăsa prins în această capcană. Acceptă realitatea dependenței tale de Dumnezeu și recunoaște domnia Lui peste viața ta în fiecare aspect.

Dumnezeu ne cheamă să trăim în sfințenie. Gândește-te într-un mod practic cum se probează sfințenia ta înaintea oamenilor. Este mărturia unui om sfânt?

Decide să Îl lauzi mai mult pe Domnul în rugăciunile tale, decât să-I ceri mai mult tot timpul.

Întrebări pentru discuții

Cum te raportezi la Casa lui Dumnezeu care este Biserica? Cum te pregătești pentru a merge în prezența lui Dumnezeu și care este atitudinea ta acolo? 

Ești un credincios smerit? Care sunt lucrurile care te împiedică să ai un comportament asemănător cu cel al Domnului Isus?

Ce te împiedică să fii cu adevărat un credincios sfânt prin mărturia vieții tale?

Pastor Alin Faur