Data: 22 Ianuarie 

Titlul lecției: Triunitatea lui Dumnezeu – un mister care încă ne uimește

Text: Ioan 14:15-26

Verset de aur: 2 Corinteni 13:14

Ideea centrală: Biblia ne învaţă că Tatăl este Dumnezeu, că Isus este Dumnezeu şi că Duhul Sfânt este Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne învaţă că există un singur Dumnezeu. Deşi putem înţelege câteva adevăruri despre relaţia dintre Persoanele Sfintei Treimi, acest concept nu poate fi cuprins de mintea umană însă trebuie acceptat de noi prin credință.

Scop: Să credem în fiinţa Triunitară a lui Dumnezeu, să ne închinăm şi să trăim în părtășia Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt (2 Cor 13:14).

Explicații contextuale și exegetice 

Domnul Isus a vorbit frecvent ucenicilor Săi despre Tatăl (Ioan 1:14,18; 3:15; 5:17, 19, 20; etc) într-un mod glorios, dar și misterios: „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Acest mister care leagă două Persoane Divine într-o unitate de ființă, de parcă ar fi vorba de Una singură, i-a uimit pe apostolii Domnului (care au crescut în religia iudaică monoteistă). Tocmai de aceea, Filip Îl roagă pe Domnul: „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns” (Ioan 14:8). Fără îndoială că Filip se gândea la Tatăl ca la o Persoană distinctă (separată esențial) de Domnul, Învățătorul Său. De aceea, Mântuitorul îi admonestează și corectează această percepție: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”, „Cum zici tu dar: Arată-ne pe Tatăl?” (Ioan 14:9). De remarcat faptul că Domnul Isus nu spune că El ar fi Tatăl și nici că Tatăl ar fi un fel de exprimare metaforică (simbolică), ci, de fapt, Mântuitorul afirmă că Cei Doi (Tată și Fiu) sunt Una în esență (ființă). Desigur, o astfel de afirmație nu poate fi pusă în tiparele logicii umane, potrivit căreia două persoane nu pot fi una singură, decât, eventual, într-o formă metaforică (simbolică), așa cum ar fi unitatea dintre soț și soție prin căsătorie. Unitatea Persoanelor Divine, însă, este o Unitate de Esență. De aceea, Mântuitorul îl admonestează pe Filip spunându-i: „Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine?” (Ioan 14:10). Accentul este pus aici pe credință ca mijloc de înțelegere a Unității dintre Tatăl și Fiul. Logica umană nu poate cuprinde o astfel de realitate a Unității de Ființă a Persoanelor Divine, de aceea trebuie să credem afirmația Mântuitorului și să intrăm într-o relație de ascultare și încredere în Cuvântul Fiului care vorbește din partea Tatălui (Ioan 14:10). Iar ascultarea de poruncile Domnului este fundamentată pe dragoste (care este o temă importantă în scrierea lui Ioan), (Ioan 14:15).

După descrierea relației de Unitatate ontologică (de ființă) dintre Tatăl și Fiul, Domnul Isus amplifică parcă misterul, introducând încă o Persoană divină în această legătură ontologică a Persoanelor Divine, și anume Persoana unui „alt Mângăietor” (Ioan 14:16). In limba greacă termenul înseamnă paraclet, aparător sau ajutor. Ideea transmisă de acest termen este aceea a unui pedagog care sprijină, îndrumă și facilitează procesul învățării unui ucenic (învățăcel). Acest „alt Paraclet” va veni de la Tatăl, la cererea Fiului și va rămâne într-o relație de ajutor pentru lume „în veac” (iar aceasta este o relație stabilită cu o persoană nu cu un lucru lipsit de viață și personalitate), (Ioan 14:16). Acest Paraclet este Duhul adevărului, spune Domnul Isus, pe care lumea nu-L poate primi (accepta), pentru că nu-L poate cunoaște, deoarece nu participă activ în această experimentare a legăturii cu Duhul Sfânt (Ioan 14:17). Prin urmare, înțelegerea adevărului despre Triunitatea Divină derivă din cunoașterea bazată pe participarea noastră activă prin credinţă în relația vitală, deschisă de Dumnezeu pentru noi prin Duhul adevărului. Duhul Sfânt a venit în lume după înălţarea Domnului Isus la cer. Coborârea Duhului Sfânt deschide o nouă dimensiune a vieții centrate pe Hristos: „Eu trăiesc și voi veți trăi” (Ioan 14:19).

Garanția cunoașterii (nu a înțelegerii logice) depline a adevărului despre Triunitatea Divină constă tocmai în lucrarea făcută de Duhul Sfânt, începând cu ziua coborârii Acestuia în lume, prin implicarea și participarea noastră în comuniunea dintre Persoanele Divine (Ioan 14:20). Această comuniune dintre Persoanele Divine, deschisă către noi, cei credincioși, este o comuniune a iubirii multilaterale: iubirea credincioșilor pentru Domnul Isus, iubirea Tatălui pentru cei credincioși și iubirea Domnului Isus pentru cei credincioși (Ioan 14:21). Iar această comuniune a iubirii dintre Trinitatea Divină și cei credincioși atinge punctul culminant prin prezența Persoanelor Trinității Divine în viața celui credincios: „Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el” (Ioan 14:23). 

Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, a treia persoana din Trinitatea Divină, a fost trimis în lume de Tatăl în Numele lui Isus (Ioan 14:26). Întrucât Isus este El însuși un Paraclet, Această Persoană distinctă, Duhul Sfânt, este “un alt Paraclet”, care va fi în mijlocul ucenicilor și va rămâne cu ei pentru veșnicie, pentru a-i învăța și pentru a-i ghida pe calea spre adevăr, și pentru a mărturisi (depune mărturie) în favoarea lui Isus, cu privire la tot ce a spus El (Ioan 14:26).

Aplicații

1. Citeste capitolul – Despre Dumnezeu din Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România.

2. Misterul Triunității Divine.

Trinitatea nu este un termen biblic, ci este o noțiune teologică ce încearcă să descrie o relație specială și unică ce există între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Potrivit acestei noțiuni, așa cum afirmă Scriptura, Cele Trei Persoane Divine sunt Una în Ființa Lor, ceea ce a condus la adoptarea termenului de Triunitate. Acest concept nu poate fi înțeles de logica umană. Cum pot Trei Persoane să fie, de fapt, Una singură? Prin urmare, adevărul despre viața Intra-Trinitară nu poate să fie cuprins în logica mărginită a omului (oricât de educat ar fi acesta). Pe de altă parte, Scriptura descrie cu entuziasm adevărul despre fiecare dintre Cele Trei Persoane Divine, afirmând în același timp și Unitatea de Ființă a Acestora, fără să ofere explicații detaliate cu privire la legătura dintre Ele. Așa cum am văzut, Ioan redă cu multă acuratețe cuvintele Domnului Isus cu privire la comuniunea dintre Persoanele Sfintei Treimi fără să indice amănunţit natura legăturii interne a Trinității Divine. Ceea ce este clar însă din relatarea Scripturii este faptul că legătura dintre Persoanele Divine, comuniunea dintre Ele, este generată de iubire: iubirea infinită a Fiului către Tatăl și a Tatălui către Fiul, ambele realizate prin Duhul Sfânt (Ioan 3:35; 5:20; 17:4). Cine poate descrie îndeajuns dimensiunea iubirii din sânul Trinității Divine? 

Așadar, misterul acesta al Triunității, ne invită la adorare și închinare adusă Personelor Divine care, deși infinite în Esența Lor, au decis totuși să se limiteze pentru o vreme și să vină în mijlocul nostru, în contextul unei existențe finite. Iar astfel, legătura iubirii din sânul Trinității Divine s-a deschis și către noi, cei credincioși, fiind invitați să participăm în dinamica relațiilor Intra-Trinitare.

3. Credința în Triunitatea Divină. 

Deși nu putem înțelege pe deplin Triunitatea Divină, totuși Mântuitorul insistă să credem acest adevăr fundamental pentru relația noastră cu Dumnezeu (Ioan 14:10). Logica noastră ne poate ține departe de Ființa Minunată și Misterioasă a lui Dumnezeu, însă credința ne poate introduce în comuniunea aceasta binecuvântată a Triunității Divine (Evrei 11:6). Credința în Triunitatea Divină nu este o credință oarbă, ci este fundamentată pe Cuvintele lui Isus care sunt Cuvintele Tatălui reafirmate de Duhul Sfânt (Ioan 14:24-26). Încrederea în Cuvântul revelat al lui Dumnezeu (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) ne aduce într-o părtășie glorioasă cu Persoanele Trinității Divine care Își fac locuința în noi (se mută cu noi), (Ioan 14:23).

4. Participarea în comuniunea Triunității Divine.

Cel mai fascinant lucru pentru noi, legat de existența Trinității Divine, este, poate, faptul că Dumnezeu ne invită să participăm prin credință în dinamica relațiilor Sale Intra-Trinitare (Ioan 14:20). Această participare a noastră în comuniunea Trinității Divine ne oferă și posibilitatea de a cunoaște (nu de a înțelege logic) Misterul Trinității, cu ajutorul Duhului Sfânt care este în noi (Ioan 14:17,20). Cunoașterea Triunității Divine derivă din participarea noastră în dinamica relațiilor dintre Persoanele Divine, nu neapărat dintr-o înțelegere logică a legăturilor Intra-Trinitare. Participarea noastră în această Comuniune Divină este de fapt viața pe care o trăim în Hristos și pe care Hristos o trăiește în noi (Ioan 14:19; Galateni 2:20).

Sugestii practice 

Închină-te lui Dumnezeu Tatăl în Numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt (Matei 6:9; Efeseni 5:20; Iuda 1:20). Toate Persoanele Trinității au Natură Divină și, prin urmare, merită toată închinarea noastră. Nu te ruga pomenind doar una dintre Persoanele Trinității Divine. Învață să te adresezi Fiecări Persoane Divine. 

Evită pericolul de a te specializa în Una dintre Persoanele Trinității Divine. Sunt Biserici care se specializează în Persoana și lucrarea Tatălui (putând fi intitulate „Biserica Tatălui”). Atmosfera din aceste Biserici este solemnă (așa cum este Tatăl solemn), iar aici accentul deosebit este pus pe Persoana și lucrarea Tatălui. Apoi, sunt Biserici care se specializează în Persoana și lucrarea Fiului (Biserica Fiului). Atmosfera din aceste Biserici este mai relaxată (Domnul Isus este Fratele nostru mai mare!), iar accentul acestora este pus cu precădere pe cine este Isus și ce face El. Uneori aici pot fi auzite rugăciuni de genul: „Doamne Isuse, te rugăm în Numele Domnului Isus”! Și, sunt Biserici care se specializează în Persoana și lucrarea Duhului Sfânt (Biserica Duhului Sfânt). Atmosfera în aceste Biserici este dominată de experienţe şi manifestări extatice, aşa cum s-a întâmplat în Corint, iar accentul este pus, desigur, pe Persoana și lucrările Duhului Sfânt. Nu este rău să accentuăm adevărul legat de Persoanele și lucrările Trinității Divine, dar nu insistând pe Una în detrimentul Celeilalte (Trinitatea Divină nu poate fi divizată).

Întrebări pentru discuții

De ce este greu să înțelegem adevărul despre Triunitatea lui Dumnezeu? 

De ce este important să credem adevărul legat de Triunitatea lui Dumnezeu?

Cum putem trăi în comuniune cu Trinitatea Divină?

Cum putem evita specializarea în una dintre Persoanele Trinității Divine?

Cum putem să ne închinăm Tatălui, în Numele lui Isus și prin Duhul Sfânt?

Păstor: Cornel Boingeanu

Biserica: „Sfânta Treime” București